Nieuws

Maak werk van bereikbare en gastvrije parkeervoorzieningen

Het is de hoogste tijd dat gemeenten en parkeerbedrijven werk maken van goed bereikbare en gastvrije parkeervoorzieningen met een klantvriendelijk parkeertarief. Stijgende parkeertarieven maken binnensteden minder aantrekkelijk voor consumenten en ondernemers. Door het wegblijven van bezoekers, teruglopende bestedingen en oplopende leegstand van winkelvastgoed staat de leefbaarheid van binnensteden onder druk. Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB trekken gezamenlijk aan de bel en hebben hun zorgen gebundeld in het paper 'Parkeren in de binnenstad'

In het rapport wordt een opsomming gegeven van wat er nodig is om de binnenstad met parkeren toekomstbestendig te houden. Bijvoorbeeld: 

 • Samenwerking gericht op integraal beleid voor aantrekkelijkheid binnenstad; ontschotting van beleid door een benadering vanuit ruimtelijke ordening, economie, financiën én vervoer;

• Ontsluiten van parkeerdata met het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;

• Proportionele parkeertarieven in binnensteden op basis van werkelijke kosten en baten voor parkeren. Ook moet gekeken worden naar de wijze van verdeling van kosten over bewoners, werknemers, bezoekers en ondernemers. Betalen op basis van een eerlijke verdeelsleutel;

• Betalen voor het daadwerkelijk gebruik van parkeervoorzieningen, dus parkeren per minuut;

• Het aanpassen van het wettelijk kader, zodat gemeenten haar reguleringsinstrumenten optimaal kunnen inzetten en de daarbij behorende kasstromen kunnen benutten voor een optimaal parkeerproduct, bijvoorbeeld bij het handhaven van blauwe zones;

• Investeren in onderzoek naar het parkeren van (elektrische)fietsen en scooters en het organiseren van goede fietsenstallingen. Bij parkeervoorzieningen van fietsen moet geleerd worden van lessen uit het autoparkeren.
 

U kunt het rapport dowlanden van www.detailhandel.nl

Deel dit artikel