Nieuws

Texelvignet financiert Actieplan Mobiliteit

Texel heeft na het vaststellen van de Mobiliteitsvisie nu ook het Actieplan mobiliteit gereed om zo de doelen uit de visie te realiseren. In het plan wordt aangegeven dat het eiland beter bereikbaar wil worden en duurzame vormen van mobiliteit stimuleren. De fiets krijgt aandacht net als het openbaar vervoer en ook automobiliteit staat beschreven.

Het college van Texel heeft besloten de raad voor te stellen het Actieplan Mobiliteit Texel 2016 vast te stellen. Eerder stelde de raad de Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025 al vast (17 juni 2015), waarin de uitgangspunten voor duurzame mobiliteit op Texel zijn vastgesteld. Het Actieplan Mobiliteit Texel 2016 is in samenspraak met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging opgesteld. Het plan beschrijft de maatregelen welke noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te realiseren. Door het vaststellen van zowel de Mobiliteitsvisie als het Actieplan Mobiliteit wordt het mobiliteitsbeleid voor de jaren 2016-2025 vastgelegd. Het plan van aanpak mobiliteit wordt op 2 of 3 februari besproken in de raadscommissie waarna de raad op 18 februari een definitief besluit hierover neemt. 


Maatregelen komende 10 jaar

In het Actieplan Mobiliteit Texel 2016 zijn de volgende maatregelen opgenomen welke de komende 10 jaar worden uitgevoerd: verbeteren bereikbaarheid Texel, stimuleren duurzame vormen van mobiliteit, betere parkeerfaciliteiten, meer en veiligere fietspaden, betaalbaar openbaar vervoer, veilige en logische inrichting van wegen en goede overdekte fietsenstallingen. 


Bekostiging

Om deze maatregelen te bekostigen is geld nodig. De gemeente kan haar inkomsten op drie manieren beïnvloeden: verhogen OZB, verhogen toeristenbelasting of door het verhogen van de parkeeropbrengsten. Zowel toeristen als Texelaars zijn overwegend positief over het Texelvignet. De gemeente ziet samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties het Texelvignet als financieringsbron van de mobiliteit. Op deze wijze betalen alle weggebruikers, zowel inwoner als toerist, mee aan de verbeteringen van de mobiliteit op Texel. Het Texelvignet is in het verleden mede ingevoerd om met de opbrengsten ervan diverse mobiliteitskwesties op te lossen. De opbrengsten komen ten gunste van de bestemmingsreserve mobiliteit. Uit deze reserve worden de benodigde maatregelen bekostigd.  


Verbreding Texelvignet

Om het Texelvignet succesvol in te voeren, worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vanaf 2017 verdwijnt het fysieke vignet en wordt de mogelijkheid geboden het vignet elektronisch aan te schaffen. Naast online aanschaf wordt het eveneens mogelijk het vignet aan te schaffen bij de nog nieuw te plaatsen parkeerautomaten. Bij de invoering van het digitale vignet wordt naast een jaarkaart welke ook daadwerkelijk een jaar geldig is ook de mogelijkheid geboden en dag- of weekkaart aan te schaffen. Het vignet wordt geldig in alle dorpen en ook op de strandslagen, waardoor er geen onderscheid meer is in betaald parkeren tussen de dorpen op het eiland. 


Parkeergarage en carpoolplekken

De Texelse Courant meldt dat Texel samen met de gemeente Den Helder en TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) wil bekijken of er in Den Helder een parkeergarage kan worden aangelegd voor toeristen die naar Texel komen. Op die manier kunnen gasten volgens burgemeester en wethouders worden gestimuleerd de auto aan de overkant te laten staan. Dan kunnen ze op Texel met andere vormen van vervoer reizen. Er wordt ook gedacht aan carpoolplekken in Den Helder.

Deel dit artikel